من با هدفی به دنیا آمده ام تا رسالتی را دنبال کنم. رسالت من در زندگی بهتر کردن حال خودم و دادن حس خوب به دیگران است. با آموزشهایی که می دهم دوست دارم با شما دوست عزیزم دنیا را جای قشنگتری برای زندگی کردن کنم
خدیجه عبدالهی (آنا)

خدیجه عبدالهی
مدیر وبسایت

زینب سلیمانی
مدیر شبکه های اجتماعی